VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ K VÝMĚNĚ A K ZÁPISU ÚDAJŮ DO SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

Výzva k předložení akcií k výměně a k zápisu údajů do seznamu akcionářů

Představenstvo akciové společnosti JESDREV Jeseník, a.s. se sídlem Jeseník, Lipovská 19, IČ 45192481, zapsané v OR při Krajském soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 410, (dále jen Společnost) oznamuje akcionářům společnosti, že se dle §2 odst.1 zákona č. 134/2013 Sb. ke dni 1.1. 2014 změnila ze zákona forma akcií společnosti z dosavadní formy akcií na majitele na formu akcií na jméno.

Představenstvo vyzývá akcionáře Společnosti, aby v sídle společnosti na adrese: Jeseník, Lipovská 84, administrativní budova nejpozději do dne 30.6.2014

I.            předložili své dosavadní listinné akcie společnosti k jejich výměně za akcie nové, a zároveň

II.            prostřednictvím registračního formuláře sdělili společnosti údaje potřebné k zápisu do seznamu akcionářů

K návštěvě je třeba se dopředu objednat na emailu: info@jesdrev.cz. Na této e-mailové adrese lze taktéž domluvit možnost výše uvedených úkonů v Praze.

Představenstvo upřednostňuje vydávání akcií akcionářům formou hromadných listin.

Akcionář, který bude v prodlení s plněním výše uvedených povinností, nebude po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Akcionář je povinen předložit akcie na adrese výše uvedené k výměně osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře (plná moc musí opravňovat jak k výměně akcií tak ke sdělení údajů potřebných k zápisu do seznamu akcionářů).

Akcionář nebo jeho zástupce jsou povinni se prokázat platným průkazem totožnosti a sdělit společnosti při výměně akcií své jméno, příjmení, datum narození, bydliště (jméno, IČ a sídlo jeli akcionářem právnická osoba), dále číslo bankovního účtu k zápisu do seznamu akcionářů dle zákona.

Zmocněnec předloží též originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci opravňující jej jednat jménem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží též výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, za kterou jedná.

Údaje potřebné k zápisu akcionáře do seznamu akcionářů sdělí akcionář společnosti písemně při výměně akcií, na registračním formuláři, který na důkaz správnosti opatří akcionář nebo jeho zplnomocněný zástupce v sídle při výměně akcií datem a vlastnoručním podpisem.

V případě pochybností platí, že za akcionáře společnosti je považována osoba, která předložila k výměně konkrétní počet akcií společnosti a uvede se jako akcionář na registračním formuláři.

Osobě, která odmítne vyplnit nebo podepsat formulář s povinnými údaji pro seznam akcionářů nebo která se neprokáže dokladem totožnosti nebo která nepředloží k výměně originální akcie, nebudou akcie vyměněny a bude se na ni hledět jakoby svou povinnost k výměně akcií a sdělení údajů dle zákona č. 134/2013 Sb. nesplnila.

Společnost nehradí akcionářům jakékoli náklady spojené s výměnou akcií.

Tato výzva se uveřejňuje v souladu se zákonem jednak na internetových stránkách společnosti na adrese www.jesdrev.cz a jednak též v deníku Právo.

Představenstvo společnosti JESDREV Jeseník a.s.

INFORMACE O VÝKUPU VLASTNÍCH AKCIÍ

Představenstvo společnosti oznamuje akcionářům, že v souladu s usnesením Valné hromady společnosti ze dne 20.10.2010 (dále jen „VH“), společnost JESDREV Jeseník a.s. nabývá vlastní akcie. V současné době činí nabízená výkupní cena 80,- CZK za jednu akcii. Výkup vlastních akcií je možno individuálně dohodnout na e-mailu: vykup@jesdrev.cz.

Představenstvo akciové společnosti

INFORMACE K VÝMĚNĚ AKCIÍ – ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PODOBY AKCIÍ

Dne 16.8.2002 bylo valnou hromadou rozhodnuto o změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Dnem přeměny podoby akcií byl určen den 30.9.2002. K tomuto dni došlo ke zrušení emise zaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů (dále jen „SCP“), o čemž jste byli vyrozuměni. Jako akcionáři jste měli povinnost si vyměnit / převzít listinné akcie ve lhůtě do 30.10.2002, dále pak v dodatečné lhůtě do 31.12.2004.

Tímto jsou naposledy vyzváni všichni akcionáři, kteří si akcie nevyzvedli, aby tak učinili co nejdříve. Akcie jsou vydávány tomu akcionáři, který byl řádně registrován jako majitel akcií společnosti v SCP ke dni 20.9.2002, ke kterému provedlo SCP výpis z registru emitenta. Akcionář se může nechat pro převzetí akcií nechat zastoupit zástupcem, avšak zástupce se musí prokázat při převzetí akcií speciální písemnou plnou mocí pro tento úkon. Zasílání akcií poštou je vyloučeno. Převzetí akcií lze dohodnout individuálně na emailu info@jesdrev.cz.

Představenstvo akciové společnosti