Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo obchodní společnosti Jeseník Industrial Park, a.s., IČO: 451 92 481, se sídlem Jeseník, Lipovská 19, PSČ 790 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 410 (dále jen “společnost“) tímto svolává řádnou valnou hromadu, která se koná dne 8.12.2023 v 8.00 hodin v advokátní kanceláři JUDr. Jana Krouského, Arbesovo náměstí 257/7, Smíchov, 15000 Praha 5, III. patro, zasedací místnost, s tímto navrženým pořadem jednání:

  1. Prezence akcionářů Společnosti, kontrola usnášeníschopnosti zahájení valné hromady.
  2. Volba orgánů řádné valné hromady – předsedy, zapisovatele, ověřovatelů a osob pověřených sčítáním hlasů.
  3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2022, s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
  4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2022.
  5. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022.
  6. Různé, závěr valné hromady.

Prezence akcionářů bude probíhat od 7.45 hodin v místě konání valné hromady.

Informace k některým bodům pořadu jednání:

Návrh usnesení k bodu č. 2 pořadu jednání

Představenstvo navrhuje následující složení orgánů valné hromady – JUDr. Jan Krouský – předseda valné hromady, Mgr. Ing. Miroslav Ševčík – zapisovatel, Jan Matějovský, Jiří Šimůnek – ověřovatelé zápisu, JUDr. Jan Krouský – osoba pověřená sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Valná hromada musí v souladu s ust. § 422 Zákona o obchodních korporacích zvolit svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Návrh usnesení k bodu č. 3 pořadu jednání

Valná hromada schvaluje zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem společnosti.

Zdůvodnění: Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti je akcionářům společnosti každoročně předkládána v souladu s platnými obecně závaznými předpisy a stanovami společnosti a je k dispozici akcionářům společnosti na valné hromadě a v sídle společnosti. Zpráva dle názoru představenstva poskytuje pravdivý a věrný popis podnikatelské činnosti společnosti a stav jejího majetku za rok 2022.

Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu jednání:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku za rok 2022.

Zdůvodnění: Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat roční účetní závěrku a předkládat ji valné hromadě ke schválení společně s návrhem na rozdělení zisku. Účetní závěrka je k dispozici akcionářům na valné hromadě a v sídle společnosti. Představenstvo prohlašuje, že předložená účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o účetnictví a finanční situaci společnosti, což potvrzuje jak vyjádření auditora, tak i dozorčí rady společnosti. Podstatné údaje z účetní závěrky (v tis. Kč): Aktiva celkem/pasiva celkem: 22 870, vlastní kapitál: 15.242, Cizí zdroje: 1278, tržby z prodeje výrobků a služeb: 1 378, výsledek hospodaření za účetní období: 94.

Valná hromada schvaluje, aby zisk za rok 2022 ve výši  94 495,33CZK byl převeden a zaúčtován na účet nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění: Rozhodnutí o rozdělení zisku, resp. o způsobu naložení se ztrátou společnosti, je podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti v působnosti valné hromady. Vzhledem k relativně nízké výši ztráty není třeba přijímat žádná zvláštní rozhodnutí.

Upozornění pro akcionáře:

Představenstvo akcionáře informuje, že v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 134/2013, Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se ke dni 1.1.2014 listinné akcie společnosti znějící na majitele změnily na listinné akcie na jméno, přičemž tato skutečnost nebyla dosud zapsána do obchodního rejstříku. Akcionáři vlastnící listinné akcie na jméno se upozorňují na povinnost podle ustanovení § 9 cit. zák. sdělit písemně společnosti číslo svého bankovního účtu pro účely vedení seznamu akcionářů dle ustanovení § 264 odst. 2 zákona o obchodních korporacích do dne konání této řádné valné hromady společnosti.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrhy k záležitostem pořadu valné hromady nebo návrhy na zařazení dalších bodů jednání valné hromady, doručí písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu společnosti do 5 pracovních dnů před konáním valné hromady. To neplatí pro návrh na volbu konkrétních osob do orgánů společnosti.

V Praze dne 06.11.2023

Představenstvo obchodní společnosti Jeseník Industrial Park, a.s.

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ K VÝMĚNĚ A K ZÁPISU ÚDAJŮ DO SEZNAMU AKCIONÁŘŮ

Výzva k předložení akcií k výměně a k zápisu údajů do seznamu akcionářů

Představenstvo akciové společnosti JESDREV Jeseník, a.s. se sídlem Jeseník, Lipovská 19, IČ 45192481, zapsané v OR při Krajském soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 410, (dále jen Společnost) oznamuje akcionářům společnosti, že se dle §2 odst.1 zákona č. 134/2013 Sb. ke dni 1.1. 2014 změnila ze zákona forma akcií společnosti z dosavadní formy akcií na majitele na formu akcií na jméno.

Představenstvo vyzývá akcionáře Společnosti, aby v sídle společnosti na adrese: Jeseník, Lipovská 84, administrativní budova nejpozději do dne 30.6.2014

I.            předložili své dosavadní listinné akcie společnosti k jejich výměně za akcie nové, a zároveň

II.            prostřednictvím registračního formuláře sdělili společnosti údaje potřebné k zápisu do seznamu akcionářů

K návštěvě je třeba se dopředu objednat na emailu: info@jesdrev.cz. Na této e-mailové adrese lze taktéž domluvit možnost výše uvedených úkonů v Praze.

Představenstvo upřednostňuje vydávání akcií akcionářům formou hromadných listin.

Akcionář, který bude v prodlení s plněním výše uvedených povinností, nebude po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Akcionář je povinen předložit akcie na adrese výše uvedené k výměně osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře (plná moc musí opravňovat jak k výměně akcií tak ke sdělení údajů potřebných k zápisu do seznamu akcionářů).

Akcionář nebo jeho zástupce jsou povinni se prokázat platným průkazem totožnosti a sdělit společnosti při výměně akcií své jméno, příjmení, datum narození, bydliště (jméno, IČ a sídlo jeli akcionářem právnická osoba), dále číslo bankovního účtu k zápisu do seznamu akcionářů dle zákona.

Zmocněnec předloží též originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci opravňující jej jednat jménem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží též výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, za kterou jedná.

Údaje potřebné k zápisu akcionáře do seznamu akcionářů sdělí akcionář společnosti písemně při výměně akcií, na registračním formuláři, který na důkaz správnosti opatří akcionář nebo jeho zplnomocněný zástupce v sídle při výměně akcií datem a vlastnoručním podpisem.

V případě pochybností platí, že za akcionáře společnosti je považována osoba, která předložila k výměně konkrétní počet akcií společnosti a uvede se jako akcionář na registračním formuláři.

Osobě, která odmítne vyplnit nebo podepsat formulář s povinnými údaji pro seznam akcionářů nebo která se neprokáže dokladem totožnosti nebo která nepředloží k výměně originální akcie, nebudou akcie vyměněny a bude se na ni hledět jakoby svou povinnost k výměně akcií a sdělení údajů dle zákona č. 134/2013 Sb. nesplnila.

Společnost nehradí akcionářům jakékoli náklady spojené s výměnou akcií.

Tato výzva se uveřejňuje v souladu se zákonem jednak na internetových stránkách společnosti na adrese www.jesdrev.cz a jednak též v deníku Právo.

Představenstvo společnosti JESDREV Jeseník a.s.

INFORMACE O VÝKUPU VLASTNÍCH AKCIÍ

Představenstvo společnosti oznamuje akcionářům, že v souladu s usnesením Valné hromady společnosti ze dne 20.10.2010 (dále jen „VH“), společnost JESDREV Jeseník a.s. nabývá vlastní akcie. V současné době činí nabízená výkupní cena 80,- CZK za jednu akcii. Výkup vlastních akcií je možno individuálně dohodnout na e-mailu: vykup@jesdrev.cz.

Představenstvo akciové společnosti

INFORMACE K VÝMĚNĚ AKCIÍ – ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ PODOBY AKCIÍ

Dne 16.8.2002 bylo valnou hromadou rozhodnuto o změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Dnem přeměny podoby akcií byl určen den 30.9.2002. K tomuto dni došlo ke zrušení emise zaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů (dále jen „SCP“), o čemž jste byli vyrozuměni. Jako akcionáři jste měli povinnost si vyměnit / převzít listinné akcie ve lhůtě do 30.10.2002, dále pak v dodatečné lhůtě do 31.12.2004.

Tímto jsou naposledy vyzváni všichni akcionáři, kteří si akcie nevyzvedli, aby tak učinili co nejdříve. Akcie jsou vydávány tomu akcionáři, který byl řádně registrován jako majitel akcií společnosti v SCP ke dni 20.9.2002, ke kterému provedlo SCP výpis z registru emitenta. Akcionář se může nechat pro převzetí akcií nechat zastoupit zástupcem, avšak zástupce se musí prokázat při převzetí akcií speciální písemnou plnou mocí pro tento úkon. Zasílání akcií poštou je vyloučeno. Převzetí akcií lze dohodnout individuálně na emailu info@jesdrev.cz.

Představenstvo akciové společnosti