Dne 16.8.2002 bylo valnou hromadou rozhodnuto o změně podoby akcií ze zaknihovaných na listinné. Dnem přeměny podoby akcií byl určen den 30.9.2002. K tomuto dni došlo ke zrušení emise zaknihovaných akcií ve Středisku cenných papírů (dále jen „SCP“), o čemž jste byli vyrozuměni. Jako akcionáři jste měli povinnost si vyměnit / převzít listinné akcie ve lhůtě do 30.10.2002, dále pak v dodatečné lhůtě do 31.12.2004.

Tímto jsou naposledy vyzváni všichni akcionáři, kteří si akcie nevyzvedli, aby tak učinili co nejdříve. Akcie jsou vydávány tomu akcionáři, který byl řádně registrován jako majitel akcií společnosti v SCP ke dni 20.9.2002, ke kterému provedlo SCP výpis z registru emitenta. Akcionář se může nechat pro převzetí akcií nechat zastoupit zástupcem, avšak zástupce se musí prokázat při převzetí akcií speciální písemnou plnou mocí pro tento úkon. Zasílání akcií poštou je vyloučeno. Převzetí akcií lze dohodnout individuálně na emailu info@jesdrev.cz.

Představenstvo akciové společnosti

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *