Výzva k předložení akcií k výměně a k zápisu údajů do seznamu akcionářů

Představenstvo akciové společnosti JESDREV Jeseník, a.s. se sídlem Jeseník, Lipovská 19, IČ 45192481, zapsané v OR při Krajském soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 410, (dále jen Společnost) oznamuje akcionářům společnosti, že se dle §2 odst.1 zákona č. 134/2013 Sb. ke dni 1.1. 2014 změnila ze zákona forma akcií společnosti z dosavadní formy akcií na majitele na formu akcií na jméno.

Představenstvo vyzývá akcionáře Společnosti, aby v sídle společnosti na adrese: Jeseník, Lipovská 84, administrativní budova nejpozději do dne 30.6.2014

I.            předložili své dosavadní listinné akcie společnosti k jejich výměně za akcie nové, a zároveň

II.            prostřednictvím registračního formuláře sdělili společnosti údaje potřebné k zápisu do seznamu akcionářů

K návštěvě je třeba se dopředu objednat na emailu: info@jesdrev.cz. Na této e-mailové adrese lze taktéž domluvit možnost výše uvedených úkonů v Praze.

Představenstvo upřednostňuje vydávání akcií akcionářům formou hromadných listin.

Akcionář, který bude v prodlení s plněním výše uvedených povinností, nebude po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. Rozhodne-li společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s plněním výše uvedených povinností, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

Akcionář je povinen předložit akcie na adrese výše uvedené k výměně osobně nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce na základě speciální plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře (plná moc musí opravňovat jak k výměně akcií tak ke sdělení údajů potřebných k zápisu do seznamu akcionářů).

Akcionář nebo jeho zástupce jsou povinni se prokázat platným průkazem totožnosti a sdělit společnosti při výměně akcií své jméno, příjmení, datum narození, bydliště (jméno, IČ a sídlo jeli akcionářem právnická osoba), dále číslo bankovního účtu k zápisu do seznamu akcionářů dle zákona.

Zmocněnec předloží též originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci opravňující jej jednat jménem akcionáře. Zástupce právnické osoby předloží též výpis z obchodního rejstříku právnické osoby, za kterou jedná.

Údaje potřebné k zápisu akcionáře do seznamu akcionářů sdělí akcionář společnosti písemně při výměně akcií, na registračním formuláři, který na důkaz správnosti opatří akcionář nebo jeho zplnomocněný zástupce v sídle při výměně akcií datem a vlastnoručním podpisem.

V případě pochybností platí, že za akcionáře společnosti je považována osoba, která předložila k výměně konkrétní počet akcií společnosti a uvede se jako akcionář na registračním formuláři.

Osobě, která odmítne vyplnit nebo podepsat formulář s povinnými údaji pro seznam akcionářů nebo která se neprokáže dokladem totožnosti nebo která nepředloží k výměně originální akcie, nebudou akcie vyměněny a bude se na ni hledět jakoby svou povinnost k výměně akcií a sdělení údajů dle zákona č. 134/2013 Sb. nesplnila.

Společnost nehradí akcionářům jakékoli náklady spojené s výměnou akcií.

Tato výzva se uveřejňuje v souladu se zákonem jednak na internetových stránkách společnosti na adrese www.jesdrev.cz a jednak též v deníku Právo.

Představenstvo společnosti JESDREV Jeseník a.s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *